Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3 100 30
12 2 6 1
Гаралт
220
Оролт
4 3 30 100
12 2 6 1
Гаралт
190
Оролт
6 2 987 789
-8 42 -4 -65 -8 -8
Гаралт
0

Тэмдэглэл