Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1000000000
10 -9 -3 5
Гаралт
3
Оролт
3 12
10 -9 -3 5
Гаралт
2
Оролт
2 20
14 -7 19
Гаралт
0

Тэмдэглэл