Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3 2
Гаралт
1 2
1 3
3 4
3 5
Оролт
8 5 2
Гаралт
-1
Оролт
8 4 2
Гаралт
4 8
5 7
2 3
8 1
2 1
5 6
1 5

Тэмдэглэл