Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2 8
300 950 500 200
1 3
2 4
2 3
1 1
1 2
2 1
2 2
2 3
Гаралт
NO
YES
NO
YES
YES
Оролт
6 3 9
50 20 51 17 99 24
1 3
1 4
1 5
1 2
2 4
2 2
1 1
2 4
2 3
Гаралт
NO
YES
NO
YES

Тэмдэглэл