Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 3
000
000

111
111
Гаралт
2
Оролт
3 3 3
111
111
111

111
111
111

111
111
111
Гаралт
19
Оролт
1 1 10
0101010101
Гаралт
0

Тэмдэглэл