Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 2
3 4
3 2
Гаралт
2
2 2 1
1 3
Оролт
6
3 4
5 4
3 2
1 3
4 6
Гаралт
3
1 1 
2 2 3 
2 4 5 

Тэмдэглэл