Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
Гаралт
2
Оролт
8 5
Гаралт
3

Тэмдэглэл