Жишээ тэстүүд

Оролт
3 10 1 3
3 4 7
Гаралт
RUN 2
JUMP 3
RUN 1
JUMP 2
RUN 2
Оролт
2 9 2 3
6 4
Гаралт
IMPOSSIBLE