Жишээ тэстүүд

Оролт
2
000000
999999
Гаралт
2
Оролт
6
211111
212111
222111
111111
112111
121111
Гаралт
0

Тэмдэглэл