Жишээ тэстүүд

Оролт
4
alex
ivan
roman
ivan
Гаралт
ivan
roman
alex
Оролт
8
alina
maria
ekaterina
darya
darya
ekaterina
maria
alina
Гаралт
alina
maria
ekaterina
darya

Тэмдэглэл