Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 3 2 2 1
Гаралт
2
Оролт
9
100 200 300 200 100 300 300 100 200
Гаралт
300

Тэмдэглэл