Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 1 1
1 2
Гаралт
4
Оролт
3 2 3 3
1 1
3 1
2 2
Гаралт
1
Оролт
3 2 3 2
1 1
3 1
2 2
Гаралт
4

Тэмдэглэл