Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 0 2
2 0 1
Гаралт
YES
Оролт
2
1 0
0 1
Гаралт
YES
Оролт
4
1 2 3 0
0 3 2 1
Гаралт
NO

Тэмдэглэл