Жишээ тэстүүд

Оролт
5 10
2 1 2 1 2
2
2 4
4 5
Гаралт
3
3

Тэмдэглэл