Жишээ тэстүүд

Оролт
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
Гаралт
25
Оролт
2
20 10
1 2
Гаралт
30

Тэмдэглэл