Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
3 2 1
300 200 300
Гаралт
133.3333333

Тэмдэглэл