Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 -1
Гаралт
3
Оролт
5
28 35 7 14 21
Гаралт
4

Тэмдэглэл