Жишээ тэстүүд

Оролт
1
Гаралт
5
5 6 7 8 9 
Оролт
5
Гаралт
0

Тэмдэглэл