Жишээ тэстүүд

Оролт
4 6 15
Гаралт
No
Оролт
3 2 7
Гаралт
Yes
Оролт
6 11 6
Гаралт
Yes

Тэмдэглэл