Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 1 2
1 0 2
2 2 0
Гаралт
MAGIC
Оролт
2
0 1
2 3
Гаралт
NOT MAGIC
Оролт
4
0 1 2 3
1 0 3 4
2 3 0 5
3 4 5 0
Гаралт
NOT MAGIC