Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
1 2 3
Гаралт
2 3 4 5 6
Оролт
5 5
1 1 1 1 1
Гаралт
5
Оролт
3 3
3 5 11
Гаралт
9 11 13 15 17 19 21 25 27 33