Жишээ тэстүүд

Оролт
7 8
6 2 9 2 7 2 3
Гаралт
6 5
1 2 4 6 7
Оролт
6 4
2 2 2 3 3 3
Гаралт
2 3
1 2 3