Жишээ тэстүүд

Оролт
4
abba
abacaba
bcd
er
Гаралт
abacabaabbabcder
Оролт
5
x
xx
xxa
xxaa
xxaaa
Гаралт
xxaaaxxaaxxaxxx
Оролт
3
c
cb
cba
Гаралт
cbacbc