Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 3 4 5
ABABA
Гаралт
11
Оролт
5
1 2 3 4 5
AAAAA
Гаралт
15
Оролт
1
1
B
Гаралт
1

Тэмдэглэл