Жишээ тэстүүд

Оролт
4
4 3 2 5
Гаралт
39
Оролт
5
1 1 2 7 1
Гаралт
49
Оролт
3
1 1 2
Гаралт
9

Тэмдэглэл