Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1
1 2 3
2 2
Гаралт
2 1 3 
Оролт
4 2
1 2 4 3
2 3
1 2
Гаралт
2 4 1 3 

Тэмдэглэл