Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 4 3 2
2 3 3 12 1
Гаралт
22
Оролт
10
13 2 7 11 8 4 9 8 5 1
5 7 18 9 2 3 0 11 8 6
Гаралт
46

Тэмдэглэл