Жишээ тэстүүд

Оролт
2
100 30
40 10
Гаралт
942477.796077000
Оролт
4
1 1
9 7
1 4
10 7
Гаралт
3983.539484752

Тэмдэглэл