Жишээ тэстүүд

Оролт
3
.CC
C..
C.C
Гаралт
4
Оролт
4
CC..
C..C
.CC.
.CC.
Гаралт
9

Тэмдэглэл