Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 2 3 12
Гаралт
3
1 2 12 
Оролт
4
1 1 2 2
Гаралт
3
1 1 2 
Оролт
2
1 2
Гаралт
2
1 2

Тэмдэглэл