Жишээ тэстүүд

Оролт
2 6 2 2
Гаралт
1.000000
Оролт
1 9 1 2
Гаралт
2.666667

Тэмдэглэл