Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 10
1 20
1 30
Гаралт
0
Оролт
2
1 10
10 1
Гаралт
2

Тэмдэглэл