Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1
1 2
Гаралт
Yes
aa
Оролт
4 3
1 2
1 3
1 4
Гаралт
No

Тэмдэглэл