Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 1
1 5
3 3
5 1
5 5
Гаралт
6
Оролт
3
1 1
2 3
3 5
Гаралт
0

Тэмдэглэл