Жишээ тэстүүд

Оролт
0 0
4 5
Гаралт
5
Оролт
3 4
6 1
Гаралт
3

Тэмдэглэл