Жишээ тэстүүд

Оролт
2 500000000
Гаралт
3.562500000000000
Оролт
10 1
Гаралт
64.999983360007620
Оролт
100 123456789
Гаралт
269.825611298854770

Тэмдэглэл