Жишээ тэстүүд

Оролт
6 2 3
1 2 1 1 0 3
1 6
3 5
Гаралт
7
0
Оролт
5 3 1
1 1 1 1 1
1 5
2 4
1 3
Гаралт
9
4
4

Тэмдэглэл