Жишээ тэстүүд

Оролт
2 -1 0 5 3
0 2
5 2
Гаралт
6
Оролт
4 0 0 5 0
9 4
8 3
-1 0
1 4
Гаралт
33

Тэмдэглэл