Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 1 0
Гаралт
1
Оролт
5
1 0 1 0 1
Гаралт
4

Тэмдэглэл