Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
*.*
.*.
*.*
Гаралт
3.3
.5.
3.3
Оролт
4 5
**..*
..***
.*.*.
*.*.*
Гаралт
46..3
..732
.6.4.
5.4.3

Тэмдэглэл