Жишээ тэстүүд

Оролт
3
Гаралт
-2 0
Оролт
7
Гаралт
3 2