Жишээ тэстүүд

Оролт
2
2 3
Гаралт
36
Оролт
3
2 3 2
Гаралт
1728

Тэмдэглэл