Жишээ тэстүүд

Оролт
8 6
4 5
3 5
2 5
1 2
2 8
6 7
Гаралт
9
Оролт
4 6
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
Гаралт
12

Тэмдэглэл