Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
2 1 4
3 1 3 1
1 2
Гаралт
YES
Оролт
3 3
1 1
1 2
1 1
Гаралт
NO

Тэмдэглэл