Жишээ тэстүүд

Оролт
1 10 2
Гаралт
1 2 4 8 
Оролт
2 4 5
Гаралт
-1

Тэмдэглэл