Жишээ тэстүүд

Оролт
3
4 2 1
Гаралт
1
abacaba
Оролт
1
4
Гаралт
4
aaaa
Оролт
2
1 1
Гаралт
0
ab

Тэмдэглэл