Жишээ тэстүүд

Оролт
3 0 0
0 1
-1 2
1 2
Гаралт
12.566370614359172464
Оролт
4 1 -1
0 0
1 2
2 0
1 1
Гаралт
21.991148575128551812

Тэмдэглэл