Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 1 4 3
Гаралт
3 4 2 1
Оролт
4
2 1 3 4
Гаралт
-1
Оролт
5
2 3 4 5 1
Гаралт
4 5 1 2 3