Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
0 5
-3 2
3 8
Гаралт
2
0 2
3 5
Оролт
3 2
0 5
-3 3
3 8
Гаралт
1
0 5