Жишээ тэстүүд

Оролт
3
3 1 2
Гаралт
3
Оролт
5
1 3 5 4 2
Гаралт
10

Тэмдэглэл